Regulamin

Regulamin korzystania z usług w Gabinecie Idealist Ginekologia&SPA


Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług. Regulamin ten określa zasady korzystania z oferty gabinetu kosmetologii i ginekologii w IDEALIST.

 

§1

Gabinet kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie. Klient (ka) czy pacjent (ka) ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w Idealist Ginekologia&SPA

§2

Na terenie całego gabinetu Idealist Ginekologia&SPA obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających. W gabinecie Idealist Ginekologia&SPA podczas wykonywanych zabiegów uprasza się klientów o zachowanie ciszy.

§3

W przypadku, gdy Klientka/klient dwukrotnie nie stawi się na umówioną wizytę lub odwoła ją tego samego dnia, przy umawianiu kolejnej poproszona/ny zostanie o dokonanie zapłaty zaliczki, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie.

§4

Na wizyty stawiamy się punktualnie. W przypadku spóźnienia, osoba wykonująca usługę podejmuje decyzję czy zdąży daną usługę wykonać.

§5

Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinecie i na stronie . http://www.idealistspa.pl/ oraz http://idealistgin.pl/. O wszystkich cenach klient jest również poinformowany przed zabiegiem. Karnety są ważne 90 dni zgodnie z zapisem na karnecie. Ważność karnetu jest liczona od momentu wykupienia karnetu. Dopuszcza się możliwość przedłużenia karnetu lub zamiany usług w ramach karnetu, jedynie w uzasadnionych przypadkach – wyjątkowych sytuacjach losowych. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie i nie stanowi precedensu dla innych.

§6

Dokonując rezerwacji wizyty w gabinecie Instytut Idealist Ginekologia&SPA wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym telefoniczne potwierdzanie, przekładanie oraz odwoływanie wizyt, zakładanie dokumentacji medycznej oraz każde inne przetwarzanie danych osobowych niezbędne do wykonania usługi.

§7

Wszelkie reklamacje należy składać w gabinecie na wniosku reklamacyjnym dostępnym w gabinecie osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez pracownika sprzedaży usługi czy towaru), czy wydanego karnetu zabiegowego. W przypadku braku oryginału paragonu fiskalnego konieczne jest udowodnienie zakupu reklamowanej usługi czy towaru. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie 14 dni od daty wpływu reklamacji do gabinetu. Za pozytywne rozpatrzenie reklamacji uznaje się naprawę wady lub w przypadku gdy naprawa jest niemożliwa zwrot pieniędzy.

§8

Każda klientka i każdy klient maja prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

§9

Personel w uzasadnionych przypadkach może odmówić wykonania zabiegu. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klientów i gabinet kosmetyczny.