Polityka prywatności

Polityka prywatności


Szanowni Państwo

W związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako firma VICCAM z oddziałem Instytut Idealist ginekologia & SPA jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem. Rozporządzenie Ogólne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO, zacznie obowiązywać w Polsce już od 25 maja 2018 roku. W związku z powyższym, zaktualizowaliśmy politykę Prywatności, w tym zakresie przysługujących Państwu praw, obejmujących również prawo do usunięcia swoich danych osobowych lub cofnięcia wyrażonych zgód.


Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO


W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest VICCAM Rafał Matyasik z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sęczkowej 7, zwana dalej „Administratorem”. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej oraz na adres e-mail sylwia@idealistspa.pl
 2. U Administratora nie został powołany został Inspektor Ochrony Danych.
 3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:
  • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną
  • zakładania i zarządzania profilem w Systemie komputerowym
  • zakładania dokumentacji medycznej
  • obsługi zgłoszeń, które do Nas Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy);
  • kontaktowania się z Państwem, w tych celach związanych ze świadczeniem usług oraz ich potwierdzaniem, odwoływaniem i przekładaniem

  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

  • kontaktowanie się z Państwem, w tych celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;
  • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
  • obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem i/lub pozyskiwania informacji i materiałów, o których mowa powyżej.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 6. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą:
  • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi Strony oraz systemów komputerowych gromadzących zebrane od Państwa dane jak również podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • podmioty świadczące usługi płatności on-line - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem sylwia@idealistspa.pl.
 9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul Stawki 2 00-193 Warszawa
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 11. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.
 12. Dokonując rezerwacji wizyty w gabinecie Instytut Idealist Ginekologia & SPA wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym telefoniczne potwierdzanie, przekładanie oraz odwoływanie wizyt, zakładanie dokumentacji medycznej oraz każde inne przetwarzanie danych osobowych niezbędne do wykonania usługi.